ก่อนการสั่งซื้อสินค้า หรือทำธุรกรรมใดๆกับทางเว็บไซต์ โปรดอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้าให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน เพื่อประโยชน์ของท่านเอง


1. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆที่ปรากฏในทุกๆหน้าของเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึง ข้อความ เนื้อหา วิดีโอ กราฟิก รูปถ่าย รูปภาพ ภาพถ่าย ชื่อ เครื่องหมาย เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และเนื้อหาอื่น ๆ (กล่าวโดยรวมคือ“เครื่องหมายการค้า”) ห้ามมิให้บุคคลใดหรือองค์กรใดทำการดัดแปลงจัดเก็บในระบบหรือเผยแพร่หรือใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของเว็บไซต์

2. การลงทะเบียนใช้บริการ 
ในการลงทะเบียนใช้บริการที่เว็บไซต์ ท่านตกลงที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ผู้ใช้งานจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานบัญชีเดียวเท่านั้น หากมีการละเมิดเงื่อนไข บัญชีผู้ใช้งานนั้นอาจจะถูกระงับการใช้งานได้ ในการใช้งานเว็บไซต์หากเราตรวจสอบว่าท่านได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราว ตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านในอนาคต ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งานเว็บไซต์และท่านต้องรับผิดชอบผลต่อการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

เว็บไซต์ของเราขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ยกเว้นได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง หากท่านเกิดปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดที่ท่านได้ให้ไว้ในขั้นตอนการสมัครสมาชิก สามารถทำการแก้ไขได้ผ่านหน้าเว็บไซต์โดยตรง 

ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ระงับการใช้งานการลงทะเบียนของท่านทันที หากมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าท่านมีการฝ่าฝืนข้อตกลงและเงื่อนไขนี้หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์


3. การจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลที่จัดเก็บเป็นข้อมูลจำเป็นที่ทางเว็บไซต์ใช้ในการจัดส่งสินค้าเท่านั้น ซึ่งอยู่ในแบบฟอร์มมาตรฐานในขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก อันได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อีเมล (ถ้ามี) ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เบอร์โทร เท่านั้น ซึ่งวัตถุประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อใช้ในการจัดส่งสินค้า และแจ้งข้อมูลข่าวสารในกรณีที่ร้องขอเท่านั้น จะไม่มีการเปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสาธารณะเด็ดขาด

4. ความถูกต้องของข้อมูลที่ลูกค้าให้
ในการแจ้งข้อมูลกับทางเว็บไซต์ ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของท่านให้เรียบร้อย ทางเว็บไซต์จะไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น คำสั่งซื้อ จำนวนสินค้าที่สั่ง ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่ง ท่านจะต้องยืนยันและตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดด้วยตัวท่านเอง หากเกิดกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้ ท่านสามารถแก้ไขได้โดยตรงโดยผ่านเว็บไซต์


5. การยกเลิกคำสั่งซื้ออันเกิดจากความผิดพลาดของเว็บไซต์
ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์ หรือความผิดพลาดที่มิได้คาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลจากการที่เว็บไซต์ลงรายการสินค้าไว้ไม่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือการลงรายละเอียดสินค้าผิด ในกรณีที่คำสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและทางเว็บไซต์ได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เว็บไซต์จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า